Welkom op de website van Remedial Teaching Kennemerland.

Ineke Lasee

ineke@rtkennemerland.nl

Tel. 06- 19 27 51 25

Werkwijze

Mijn werkwijze


Aanmelding: Dit kan telefonisch of via het contactformulier van de website. U geeft in grote lijnen aan welke hulp u voor uw kind wenst. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dat is tevens het intakegesprek. 

*Intakegesprek: Er vindt een gesprek plaats met u, de ouders e/o verzorgers. Daarin onderzoek ik zaken als: wat is de problematiek, welke verwachtingen heeft u, past de hulpvraag bij hetgeen ik bied? Naar het gesprek neemt u het volgende mee:

·      Een ingevuld intakeformulier (via de website of post)

·      Toetsgegevens en rapporten van school

·      Schriften met recent gemaakt werk

En eventueel:

·      Eerder uitgevoerde handelingsplannenOnderzoek: Ik doe pedagogisch (opvoedkundig) didactisch (onderwijskundig) onderzoek naar de aard van de problemen en naar de mogelijke oplossingen ervan. De resultaten en conclusies van dit onderzoek leg ik vast in een rapport.
Ik overleg graag met school (leerkracht/intern begeleider) zodat ik kan aansluiten bij de methode die op school wordt gebruikt; hiermee voorkom ik  verwarring bij uw kind.
Maar het overleg met school zal alleen plaatsvinden na uw toestemming.

Adviesgesprek: Het onderzoeksverslag zal naar u opgestuurd worden. Naar aanleiding van dit verslag voer ik met u een adviesgesprek. Ik informeer u over de onderzoeksgegevens en licht die toe.
Op basis daarvan  kunt u beslissen of u uw kind het Remedial Teaching-traject wilt laten doorlopen.
Vervolgens stel ik een handelingsplan op en zal dit met u bespreken.

Remedial teaching: Met behulp van het handelingsplan stel ik onder andere de doelen, de aanpak van het leerprobleem en de duur van het Remedial Teaching-traject vast. Ik streef naar een traject van maximaal twaalf weken, waarbinnen minimaal één keer per week een uur of een half uur wordt gewerkt.
Aan u wordt gevraagd om 3 x 10 minuten in de week met uw kind te oefenen.

Begeleiding van uw kind: Ik kan uw kind in de praktijk, op school of bij u thuis begeleiden (dit besluiten we in onderling overleg).

Evaluatie: Aan het eind van het traject maak ik een verslag. Ik bespreek dit met u en eventueel met de leerkracht.


U kunt er voor kiezen om alleen het Remedial Teaching-traject te volgen. Dit is zonder de onderzoeken. Ik ga alleen uit van de gegevens die door u en de school zijn aangeleverd (zie *intakegesprek).

Werkwoordspelling in 12 lessen voor groep 7/8 en brugklas

Doel: beheersing en bewustwording van de Nederlandse werkwoordspelling
Voor kinderen die moeite hebben met de regels van de Nederlandse taal biedt Remedial Teaching Kennemerland een op maat gemaakte training werkwoordspelling. In twaalf weken behandel ik de gehele Nederlandse werkwoordspelling. Systematisch neem ik alle onderdelen van de werkwoordspelling door. Deze werkwijze maakt de training ook geschikt voor kinderen met dyslexie.

De training start met een diagnostisch dictee om te kijken op welk niveau het kind zich bevindt. De training stem ik af op de behandelde en te behandelen onderdelen van de werkwoordspelling op de school van het kind. De praktijk wijst uit dat veel kinderen, mede onder invloed van (faal)angst, onder hun niveau presteren. In twaalf lessen bereid ik uw kind voor op een toekomst met goede beheersing van alle regels van de Nederlandse taal.